<Ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð Ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ƒ ƒ ƒ ð ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ððð ƒ ƒƒðððððð ƒ ððððð € € â € â € € ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð - Ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð½ðððððððð𽽽𽽽½½½ º¼¾¾¾²²½ ¾¾¾²²¾¾¾²²¾¾¾²²¾¾¾²²। Ð ð ð ñ ñ ñ ñ ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð -

| μ ð ð ð ð € € € € <<<<<<ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð Ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ž ž ž ž ž ž žž ž žž žž žž žž žž žž žž žž žž žž ž ž ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð - Ð ð ð ð ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ð € € € € € € ¼ € € € € € € € € € ¼ ð ð ð ð ð Ð ðƒ ƒƒ ðƒ ð ð ð

<

'ð ¼¼¸ðððððððð ð ð½½ð¸¸ ð 𸸸¸¸¸¸¸ððð ¾¾¾³ ¸¸¸¸ ¸¸¸¸ ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð Ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ¸ ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð - Ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð μñ ð ð ð ð δ δ δ δ δ δ ° ð ð ð ð ƒ ƒ ƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒ ñƒ

d N n d d d d ²Ð डी डी डी डी डी डी डी डी डी ° डी डी डी डी डी डी ° डी डी डी Ѓñ D ²Ð Ðμñ, एन € डी डी डी डी डी डी डी डी Ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð μ μ¸ ​​ð μ¸ ¸ ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð Ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð Ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð डी डी डी डी डी डी डी डी डी डी डी डी डी डी डी डी डी डी डी डी डी डी डी डी डी डी डी डी डी डी डी डी डी डी डी डी डी डी डी डी डी डी डी डी डी о D ²Ð · डी Ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð → ð °

â â ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ðμ ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ² ² ð ð ð ð ð ð ð ð Ð ² ² ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ¾ ¾ ¾ ¾¸¸¸¸¸¸ððððð½½½½½½ð½½½½ððððð½½½ðð½ððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððð

> ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ðð ¾ μ ð ð ð ðμð, Ÿÿÿ¾ðð¾¾¾¾ € ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ¾¾ ð ¾¾ ¾¾ ¾¾ ¾¾ ¾¾ ¾¾ ¾¾ ¾¾ ¾¾ ð ð ð ð ð ð Ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð º º º º º ºð º ºð ° ° ° ° Ñ ​​ñ ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð Ð ð ð ð ð ð, ð ð, ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ñ ñ ñ ñ ñ ð ¾ ¾¾ ¾ ¾¾ ¾ ¾¾ ²² 1¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸

> ð ð € € € € € € € € € € € € € € ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð Ð ð ð ð € € € € € € € € € € ð ð μ μ 춶ð ð ð μ ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð μ ñ ð ð ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ð ð ð ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð Ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð 2 Ÿÿÿðð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð Ð ¼ ð ð € € €¾ƒƒƒƒƒð½½½½½½ððððððððððððððððððððððððððððððððððð ððððððððððð ¾...

:

 • मानक र क्लब कोटीहरूको 2 cound कोठाहरू, साथै असक्षम व्यक्तिहरूको लागि कोठा: 2 li>
 • , सौना नम्बर 1 (ठूलो), №2 (सानो)
 • <
 • होटेलका ग्राहकहरूको लागि पार्किंग
 • आवासको साथ एक अतिरिक्त चार्ज (निवासको केही नियमहरूको अधीनमा)। / LI>

  नोभेम्बर , 201 2017 नोभेडडोभोभोमा एरोटोल होटल (एस्टेट्रा रिआउप एलएलसी) कोटी "तीन तारा" तोकिन्छ। तपाईं असाइनमेन्टको आधिकारिक प्रमाणपत्रसँग परिचित हुन सक्नुहुन्छ।

  :

  "Aerotel" Neardovedovo - को आधुनिक होटेल को एक अद्वितीय स्थान को लागी एक अद्वितीय स्थान को साथ 50000 मिटर को साथ:

  सहित:

  10% छुट, महान देशभक्त युद्ध, अशक्त व्यक्ति, अशक्त व्यक्ति, अशक्त व्यक्ति, अशक्त व्यक्ति र II समूह र अशक्त व्यक्तिहरूसँग अशक्त व्यक्तिहरूको साथमा भुक्तान गर्दै। सेवाहरूको प्रयोग गरेर ईभर्निनसियल सही छ:

  :

  व्यावसायिकता र प्रत्येक पाहुनाहरूको व्यावसायिकता सेवाको एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण सेवाको आवाश्यक गुणवत्ता। हामी आशावादी छौं कि होटल मा बस्दै छ तपाईंको यात्राको एक रमाइलो भाग हुनेछ।

  :

  तपाईं मस्को र यसका आकर्षणहरू एरोटेलबाट सिधैको भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ। यो गर्न, यो तपाईंको निःशुल्क स्थानान्तरण डोमोडडोभोको एयरपोर्ट र थप एरोकोक्सिस, PAVLLLESKALA स्टोरमा प्रत्येक minutes0 मिनेटदेखि डिप्रेशन गर्न पर्याप्त छ।

  <

  को बारे मा यसको छनौट को निश्चित गर्न - "एयेलुरिया" मा, हामी एक उपयोगी लेख पढ्न सिफारिस गर्दछौं जसको लागि तपाइँले नजिकको छनोट गर्न आवश्यक छ डोडिडडोभोभोका एयरपोर्ट:

  << p> सबैभन्दा अदृश्य मध्ये एक, तर जेठाहरूका लागि महत्त्वपूर्ण र आवश्यक वस्तुहरू एक मिबर हो भने। होटलको एकीकृत आवासको लागि मिनीबालीहरूको उपस्थिति होटलको हेरचाह र स्थितिको सूचक मात्र होइन, होटेलवासीहरू पनि थप पैसा कमाउनको लागि अवसर हो। सही दृष्टिकोणको साथ, लिबबरको लागि उत्पादनहरूको छनौट, होटलले छुट्टै संख्या भन्दा बढी कमाउन सक्दछ, त्यसैले मिनी-बारहरू होटहरूको कन्फिगरेसनको आवश्यक वस्तुहरू मध्ये एक हुन्।

  << p> मिर्गनहरूमा मुख्य भिन्नता उनीहरूको काम र चिसोको सिद्धान्त हो। विकल्प र उपस्थिति को रूप मा, सबै तीन प्रकारहरु धेरै विकल्पहरूमा फेला पर्दछ। सबै आधुनिक मिनी फ्रिग्रीगरहरू तार विकल्पहरू र तापमान नियन्त्रणको साथ सुसज्जित छन्। नियमको रूपमा, सबै मिबब्लीहरूमा आर्थिक मृत्युको कारण आन्तरिक बत्तीहरू छन्। बजार त्यहाँ छ र संचालित स्वचालित मिन्केसनहरू छन् जुन सर्भरमा जडित छन् र सेन्सरहरूसँग सुसज्जित छन् जसले टाढाबाट फ्रिजबाट सबै परिवर्तनहरू ठीक गर्दछ।

  Mindicals को आयामहरू उस्तै छन् र to 37 देखि 55 55 देखि 55 55 देखि 55 55 सेन्टीमिटर र -555 सेन्टीमिटर गहिरो र -0--55 सेन्टीमिटर फरक फरक छ। त्यस्ता आयामहरूले तपाईंलाई कोठामा एक मिबरन गर्न वा बेडसाइड टेबल वा क्याबिनेट भित्र इम्बेड गर्न अनुमति दिन्छ, जुन प्राय: फेला पर्दछ। मिनीबारको औसत प्रशस्त 45 45-5555 लिटर हो - यो अप्टिमाल साइज हो - बिक्रीको लागि पर्याप्त उत्पादनहरू समायोजित गर्न र पाहुना प्रयोग गर्न खाली ठाउँ छोड्नुहोस्।

  :

  निर्माताहरूले मिसिन कोठाको डिजाइन गर्न कोशिस गर्दैछन्, जुन कुनै पनि शैलीको होटेलको कोठा सुल्झाउन उपयुक्त हुन्छ। प्राय: प्राय जसो तटस्थ र colors हरू हुन्छन्: सेतो, कालो, खैरो। त्यहाँ अधिक चाखलाग्दो समाधानहरू छन्: उदाहरण को लागी, Vitrifrigo एक रूख रंगको साथ एक मोडल प्रदान गर्दछ। केही मिनिबार मोडेलहरू पारदर्शी ढोकासँग सुसज्जित छन्, जसद्वारा सामानहरू दृश्यात्मक छन् भन्ने विश्वास गर्छन् कि यो विकल्पलाई अतिथि बलियो बनाउनको लागि हो।

  Minebar - साना पेयहरू होटल कोठामा उपस्थित। पहिलो पटकको लागि एक सानो फ्रिज को रूप मा, जर्मन कम्पनी सिगास 1 60 s0 को दशकमा विकसित भयो। प्रस्तुत पेय र खानाका लागि मूल्यहरू स्टोरहरू वा रेस्टुरेन्टमा भन्दा धेरै पटक बढी हुन्छन्।

  :

  विश्वमा सबैभन्दा धेरै - र-स्टार होटेलहरू मिसिबर्स छन्। नियमित ग्राहकहरु को लागी उच्च-वर्ग होटल मा, तिनीहरूले पेय र खाजा रहन, विगत दौडहरु मा आफ्नो प्राथमिकताहरु को आधारमा यसको लागि यसको लागि तयार गरीएको।

  <

  मा, बारटाइटिक प्रणाली HLTON जेनभामा पहिलो स्वचालित प्रणाली स्थापना गरियो। स्वचालित प्रणालीले मिनीबालीहरूसँग सरसफाई गर्दछ र लागत कम गर्दछ। यसले मिनी-बारबाट वस्तुहरूको सबै कब्जा रेकर्ड गर्दछ र संस्थाहरूको सूचीका कर्मचारीहरूको लागि बनाउँदछ, जसमा कोठामा र उत्पादहरूको सेट लागू गर्नुपर्दछ।

  <

  पूर्ण आकार फ्रिजरहरू कम्प्रेसन फ्रिजरमा सञ्चालन जस्तो नमिल्दो हुन्छन्, मिनीबालीहरू प्रायः सुसज्जित हुन्छन्। एक प्रयोग अमोनियाको रूपमा, जुन शोषकसँग अन्तरक्रिया गर्दछ - पानी, फ्रिजले गर्मीको साथ गर्मी बोक्न। त्यस्ता फ्रिज उपकरण चुपचाप काम गर्दछ, जसले होटल कोठा, क्याबिनेट र बेडरूमसमेतहरूमा frigobobars को उपयोगलाई अनुमति दिन्छ। तिनीहरू प्राय: रेस्टुरेन्टहरूको बार वा ट्रेडिंग हलहरूमा प्रयोग गरिन्छ।

Подобни публикации.

Вид на раздел

Последните интересни секции на сайта.

 • Интересно
 • Новодошли
 • Често гледани
 • Популярен

Вид на раздел

Популярен

Използваме бисквитки
Използваме бисквитки, за да гарантираме, че ви даваме най-доброто преживяване на нашия уебсайт. Чрез използването на уебсайта се съгласявате с използването на "бисквитки".
Позволяват "бисквитките".